sitkmutt

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ e-Portfolio (Active Recruitment)
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Digital Service Innovation
(นวัตกรรมบริการดิจิทัล) หรือ DSI

Digital Service Innovation เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีความเข้าใจในมนุษย์ สำหรับวิชาชีพต่าง ๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำมาประยุกต์ใช้ และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Change Agent)

รายละเอียด

Information Technology
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ IT

หลักสูตรเน้น “สร้างสังคมการเรียนรู้จากทุกภาคส่วน
โดยมีโจทย์ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ” เน้นให้เกิดกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง

รายละเอียด

Computer Science
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือ CS

CS@SIT มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต CS ที่สามารถทำงานในตลาดงานโลกได้อย่างมีสมรรถภาพ มีชุดความคิดเชิงนวัตกรรมที่พร้อมใช้ รวมถึงคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

รายละเอียด

วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ

1

สร้างบัญชีผู้ใช้

เข้าไปที่ ar.sit.kmutt.ac.th จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน อ่านและยอมรับเงื่อนไข
2

ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบ e-Portfolio ของเรา
3

เลือกสาขาวิชา

นักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
4

กรอกข้อมูลส่วนตัว

นักเรียนต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อที่ทางเราจะได้ติดต่อกลับไปหากได้รับการคัดเลือก
5

อัพโหลดไฟล์ Portfolio

นักเรียนต้องเตรียมไฟล์ e-Portfolio ของนักเรียนเพื่อทำการอัพโหลดเข้าสู่ระบบของเรา
6

รอการติดต่อกลับ

เมื่ออัพโหลดเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว หากได้รับการคัดเลือกทางเราจะติดต่อไปทางข้อมูลส่วนตัวที่นักเรียนได้ให้ไว้
สมัครเข้าศึกษาต่อ

เกณฑ์การรับสมัคร

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

GPAX : 3.00
GPA-Math : 3.00
GPA-Eng : 2.75
GPA-Sci : 2.50

สาขาวิชา นวัตกรรมบริการดิจิทัล

GPAX : 2.50
GPA-Math : 2.75
GPA-Eng : 2.50
GPA-Sci : 2.50

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

GPAX : 3.00
GPA-Math : 3.00
GPA-Eng : 3.00
GPA-Sci : 2.75