sitkmutt

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ e-Portfolio ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันนี้ - 8 มี.ค. 2562 ในสาขาวิชา

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
  • นวัตกรรมบริการดิจิทัล (DSI)
น้องที่สมัครรอบก่อนๆ ไว้แล้ว ถ้าต้องการสมัครรอบนี้ ขอให้น้องเข้าไปแก้ไขข้อมูล เพื่อยืนยันหลักสูตรที่ต้องการสมัครในรอบนี้อีกครั้ง

Digital Service Innovation
(นวัตกรรมบริการดิจิทัล) หรือ DSI

Digital Service Innovation เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีความเข้าใจในมนุษย์ สำหรับวิชาชีพต่างๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Change Agent)

รายละเอียด

Information Technology
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ IT

หลักสูตรเน้น “สร้างสังคมการเรียนรู้จากทุกภาคส่วน
โดยมีโจทย์ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ” เน้นให้เกิดกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง

รายละเอียด

Computer Science
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือ CS

CS@SIT มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต CS ที่สามารถทำงานในตลาดงานโลกได้อย่างมีสมรรถภาพ มีชุดความคิดเชิงนวัตกรรมที่พร้อมใช้ รวมถึงคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

รายละเอียด

วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ

1

เข้าสู่ระบบรับสมัคร

ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็น รหัสประจำตัว ขอ OTP จากระบบ ระบบจะส่ง OTP ผ่าน SMS ของเบอร์มือถือที่ระบุ
2

กรอกใบสมัคร/ปพ.1/Portfolio

นักเรียนต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการศึกษา พร้อมทั้ง upload ใบ ปพ. 1 และ e-portfolio (ต้องเป็นไฟล์ ชนิด PDF เท่านั้น) เพื่อให้กรรมการคัดเลือกพิจารณาผลการศึกษาและผลงาน
3

รอการติดต่อกลับ

เมื่อกรอกใบสมัคร และ upload เอกสารครบเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน รอ เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์และตามช่องทางที่ ผู้สมัคร กรอกข้อมูลไว้ในใบสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

GPAX : 2.50 ↑
GPA-Math : 2.75 ↑
GPA-Eng : 2.50 ↑
GPA-Sci : 2.50 ↑

สาขาวิชา นวัตกรรมบริการดิจิทัล

GPAX : 2.50 ↑
GPA-Math : 2.75 ↑
GPA-Eng : 2.50 ↑
GPA-Sci : -

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

GPAX : 3.00 ↑
GPA-Math : 3.00 ↑
GPA-Eng : 3.00 ↑
GPA-Sci : -