คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ e-Portfolio ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่ 15 ต.ค. 2562 - 15 พ.ย. 2562 ในสาขาวิชา

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS English Program)
  • นวัตกรรมบริการดิจิทัล (DSI)

Digital Service Innovation
(นวัตกรรมบริการดิจิทัล) หรือ DSI

Digital Service Innovation เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีความเข้าใจในมนุษย์ สำหรับวิชาชีพต่างๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Change Agent)

รายละเอียด

Information Technology
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ IT

หลักสูตรเน้น “สร้างสังคมการเรียนรู้จากทุกภาคส่วน
โดยมีโจทย์ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ” เน้นให้เกิดกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง

รายละเอียด

Computer Science
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือ CS

CS@SIT มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต CS ที่สามารถทำงานในตลาดงานโลกได้อย่างมีสมรรถภาพ มีชุดความคิดเชิงนวัตกรรมที่พร้อมใช้ รวมถึงคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

รายละเอียด

วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ

1

เข้าสู่ระบบรับสมัคร

ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็น รหัสประจำตัว ขอ OTP จากระบบ ระบบจะส่ง OTP ผ่าน SMS ของเบอร์มือถือที่ระบุ
2

กรอกใบสมัคร/ปพ.1/Portfolio/รูปถ่าย

นักเรียนต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว รูปถ่าย(ต้องเป็นไฟล์ชนิด .jpeg/.png) และข้อมูลทางการศึกษา พร้อมทั้ง upload ใบ ปพ.1 / e-portfolio (ต้องเป็นไฟล์ชนิด PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB) เพื่อให้กรรมการคัดเลือกพิจารณาผลการศึกษาและผลงาน
3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เมื่อกรอกใบสมัคร และ upload เอกสารครบเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนรอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จาก SIT KMUTT Fanpage

เกณฑ์การรับสมัคร

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

GPAX : 2.50 ↑
GPA-Math : 2.75 ↑
GPA-Eng : 2.50 ↑
GPA-Sci : - ↑

สาขาวิชา นวัตกรรมบริการดิจิทัล

GPAX : 2.50 ↑
GPA-Math : 2.75 ↑
GPA-Eng : 2.50 ↑
GPA-Sci : - ↑

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

GPAX : 3.00 ↑
GPA-Math : 3.00 ↑
GPA-Eng : 3.00 ↑
GPA-Sci : - ↑