คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc.CS)

เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย
รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์

สมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science in Computer Science (CS) (English Program)

CS@SIT หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ‘คอมซายอินเตอร์ บางมด’ จัดการเรียนการสอน Computer Science เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต CS ที่สามารถทำงานในตลาดงานโลกได้อย่างมีสมรรถภาพ มีชุดความคิดเชิงนวัตกรรมที่พร้อมใช้ เน้นเรื่องทำความเข้าใจทฤษฎีทาง Computer Science การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย รวมถึงผลิตซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่มีคุณภาพ รวมถึงคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพด้าน Computer Science ที่ดี มีความรู้ ความสามารถและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานวิชาชีพภาคฤดูร้ อนอย่างน้อย 320 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างสรรค์งานด้าน Computer Science ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

โอกาสในการประกอบอาชีพ/Career Opportunities


  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer / Developer)
  • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
  • นักพัฒนาระบบ (System Engineer / Developer)
  • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
  • ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator)
  • ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
  • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

คุณสมบัติของผู้สมัคร/Qualifications


  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
** ผู้สมัครควรมีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์และสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมที่จะเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์**

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา/Tuition Fees


ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา: ประมาณ 44,600 บาท (18 หน่วยกิต)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 124 หน่วยกิต


1. ค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาปกติ) 12,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 1,800 บาท
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 200 บาท
4. ค่าบำรุงการศึกษา (ภาคการศึกษาฤดูร้อน) 6,000 บาท
 (อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ระยะเวลาในการศึกษา: ศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

กลับสู่หน้าหลัก