คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc.CS)

เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย
รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์

สมัครเข้าศึกษา รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science in Computer Science (CS) (English Program)

CS@SIT หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ‘คอมซายอินเตอร์ บางมด’ จัดการเรียนการสอน Computer Science เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต CS ที่สามารถทำงานในตลาดงานโลกได้อย่างมีสมรรถภาพ มีชุดความคิดเชิงนวัตกรรมที่พร้อมใช้ เน้นเรื่องทำความเข้าใจทฤษฎีทาง Computer Science การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย รวมถึงผลิตซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่มีคุณภาพ รวมถึงคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพด้าน Computer Science ที่ดี มีความรู้ ความสามารถและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานวิชาชีพภาคฤดูร้ อนอย่างน้อย 320 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างสรรค์งานด้าน Computer Science ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

โอกาสในการประกอบอาชีพ/Career Opportunities


 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer / Developer)
 • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาระบบ (System Engineer / Developer)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator)
 • ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

คุณสมบัติของผู้สมัคร/Qualifications


 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. เกณฑ์การรับสมัคร ผลการเรียน อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ต้องมีหน่วยกิตขั้นต่ำ ดังนี้
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยกิต
** ผู้สมัครควรมีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์และสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมที่จะเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์**

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา/Tuition & Fees


ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษาประมาณ 44,400 บาท (18 หน่วยกิต)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 126 หน่วยกิต


1. ค่าบำรุงการศึกษา
 1.1 ภาคการศึกษาปกติ 12,000 บาท
 1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ 6,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน
 2.1 ภาคการศึกษาปกติ 1,800 บาท
 2.2 ภาคการศึกษาพิเศษ 1,800 บาท
3. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 3.1 ภาคการศึกษาละ 800 บาท
4. ค่าปรับในการลงทะเบียนและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด (รวมวันหยุด)
 4.1 วันละ 50 บาท
5. ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ระยะเวลาในการศึกษา: ศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

กลับสู่หน้าหลัก