คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล (B.A.DSI)

Digital Service Innovation
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีความเข้าใจในมนุษย์
ที่ต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

สมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล

Bachelor of Arts in Digital Service Innovation (DSI)

Digital Service Innovation เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีความเข้าใจในมนุษย์ สำหรับวิชาชีพต่าง ๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำมาประยุกต์ใช้ และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Change Agent) ตามแนวทาง Thailand 4.0 และผลิตบุคลากรที่สามารถทำงานได้จริงในสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวที่ผสมผสาน และรวมความเป็นวิทยาศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวด้วยโครงสร้างสูตรที่ประกอบด้วยกลุ่มวิชาทั้งด้าน Science and Art เช่น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มผู้ประกอบการและบริหารธุรกิจ เป็นต้น

โอกาสในการประกอบอาชีพ/Career Opportunities


 • นักออกแบบนวัตกรรมบริการดิจิทัล (Innovation Service Designer)
 • นักออกแบบเว็บ/โมบายแอปพลิเคชัน (Web /Mobile Application Designer)
 • นักวางแผนการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Planner)
 • นักพัฒนาด้านมัลติมีเดีย (Multimedia Developer)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
 • นักออกแบบประสบการณ์/ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Designer)
 • นักวางแผนกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย (Social Media Strategist)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรและเทคโนลีดิจิทัล (Digital Resources Specialist)
 • เจ้าของธุรกิจดิจิทัล (Digital Startup)
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst​)

คุณสมบัติของผู้สมัคร/Qualifications


 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ วิทย์ – คอม หรือ ศิลป์ – คำนวณ หรือ ศิลป์ – ภาษา
** ผู้สมัครควรมีความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ และมีพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ เนื่องจากเอกสารและข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด**

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา/Tuition Fees1. ค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาปกติ) 15,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 2,000 บาท
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 200 บาท
 (อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ระยะเวลาในการศึกษา: ศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

กลับสู่หน้าหลัก