คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล (B.A.DSI)

Digital Service Innovation
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีความเข้าใจในมนุษย์
ที่ต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

สมัครเข้าศึกษา รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล

Bachelor of Arts in Digital Service Innovation (DSI)

Digital Service Innovation เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีความเข้าใจในมนุษย์ สำหรับวิชาชีพต่าง ๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำมาประยุกต์ใช้ และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Change Agent) ตามแนวทาง Thailand 4.0 และผลิตบุคลากรที่สามารถทำงานได้จริงในสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวที่ผสมผสาน และรวมความเป็นวิทยาศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวด้วยโครงสร้างสูตรที่ประกอบด้วยกลุ่มวิชาทั้งด้าน Science and Art เช่น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มผู้ประกอบการและบริหารธุรกิจ เป็นต้น

โอกาสในการประกอบอาชีพ/Career Opportunities


 • นักออกแบบนวัตกรรมบริการดิจิทัล (Innovation Service Designer)
 • นักออกแบบเว็บ/โมบายแอปพลิเคชัน (Web /Mobile Application Designer)
 • นักวางแผนการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Planner)
 • นักพัฒนาด้านมัลติมีเดีย (Multimedia Developer)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
 • นักออกแบบประสบการณ์/ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Designer)
 • นักวางแผนกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย (Social Media Strategist)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรและเทคโนลีดิจิทัล (Digital Resources Specialist)
 • เจ้าของธุรกิจดิจิทัล (Digital Startup)
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst​)

คุณสมบัติของผู้สมัคร/Qualifications


 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. เกณฑ์การรับสมัคร ผลการเรียน อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ต้องมีหน่วยกิตขั้นต่ำ ดังนี้
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 5 หน่วยกิต
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา/Tuition & Fees


ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษาประมาณ 45,000 บาท (15 หน่วยกิต)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 121 หน่วยกิต


1. ค่าบำรุงการศึกษา
 1.1 ภาคการศึกษาปกติ 15,000 บาท
 1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ 7,500 บาท
2. ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน
 2.1 ภาคการศึกษาปกติ 2,000 บาท
 2.2 ภาคการศึกษาพิเศษ 2,000 บาท
3. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 3.1 ภาคการศึกษาละ 800 บาท
4. ค่าปรับในการลงทะเบียนและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด (รวมวันหยุด)
 4.1 วันละ 50 บาท
5. ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ระยะเวลาในการศึกษา: ศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

กลับสู่หน้าหลัก