คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc.IT)

สามารถประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรระดับประเทศ

สมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science in Information Technology (IT)

หลักสูตรเน้น “สร้างสังคมการเรียนรู้จากทุกภาคส่วน ทั้ง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีโจทย์ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ” ในห้องเรียนใช้เทคนิคการเรียนการสอนเชิงรุก (Active based Learning) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เกิดกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียน นอกห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity based Learning) ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

บัณฑิตที่จบมีทักษะความรู้เชิงวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรหรืองานด้านธุรกิจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม

โอกาสในการประกอบอาชีพ/Career Opportunities


  • โปรแกรมเมอร์ (Application Programmer)
  • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
  • ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator)
  • ผู้ดูแลความปลอดภัยของสารสนเทศ (IT Security)
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
  • ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
  • นักวิเคราะห์สารสนเทศ (Information Analyst)
  • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (IT Project Manager)

คุณสมบัติของผู้สมัคร/Qualifications


  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ วิทย์ – คอม หรือ ศิลป์ – คำนวณ
** ผู้สมัครควรมีความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ และมีพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ เนื่องจากเอกสารและข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด**

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา/Tuition Fees


ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษาประมาณ 33,800 บาท (18 หน่วยกิต)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 129 หน่วยกิต


1. ค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาปกติ) 12,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 1,200 บาท
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 200 บาท
4. ค่าบำรุงการศึกษา (ภาคการศึกษาฤดูร้อน) 6,000 บาท
 (อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ระยะเวลาในการศึกษา: ศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

กลับสู่หน้าหลัก