คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc.IT)

สามารถประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรระดับประเทศ

สมัครเข้าศึกษา รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science in Information Technology (IT)

หลักสูตรเน้น “สร้างสังคมการเรียนรู้จากทุกภาคส่วน ทั้ง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีโจทย์ปัญหาเป็นฐาน เพื่อให้สามารถใช้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ” ในห้องเรียนใช้เทคนิคการเรียนการสอนเชิงรุก (Active based Learning) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เกิดกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียน นอกห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity based Learning) ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

บัณฑิตที่จบมีทักษะความรู้เชิงวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรหรืองานด้านธุรกิจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม

โอกาสในการประกอบอาชีพ/Career Opportunities


 • โปรแกรมเมอร์ (Application Programmer)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator)
 • ผู้ดูแลความปลอดภัยของสารสนเทศ (IT Security)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
 • ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • นักวิเคราะห์สารสนเทศ (Information Analyst)
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (IT Project Manager)

คุณสมบัติของผู้สมัคร/Qualifications


 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. เกณฑ์การรับสมัคร ผลการเรียนอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ต้องมีหน่วยกิตขั้นต่ำ ดังนี้
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 5 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา/Tuition & Fees


ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษาประมาณ 33,600 บาท (18 หน่วยกิต)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 124 หน่วยกิต


1. ค่าบำรุงการศึกษา
 1.1 ภาคการศึกษาปกติ 12,000 บาท
 1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ 6,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน
 2.1 ภาคการศึกษาปกติ 1,200 บาท
 2.2 ภาคการศึกษาพิเศษ 1,200 บาท
3. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 3.1 ภาคการศึกษาละ 800 บาท
4. ค่าปรับในการลงทะเบียนและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด (รวมวันหยุด)
 4.1 วันละ 50 บาท
5. ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียกเก็บตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ระยะเวลาในการศึกษา: ศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

กลับสู่หน้าหลัก