เข้าสู่ระบบการรับสมัคร รอบ 1

AR รอบ 1 เปิดรับสมัคร 12 ต.ค. 2564 - 5 พ.ย. 2564
ในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องเตรียม
  • โทรศัพท์มือถือ
  • ซึ่งควรเป็นเครื่องที่ใช้ประจำ เพื่อขอรหัส OTP ซึ่งจะใช้ทุกครั้งในการเข้าระบบ และเป็นช่องทางการติดต่อกลับจากคณะเทคโนโลยีสารเทศ มจธ.
  • แฟ้มสะสมผลงาน
  • e-Portfolio ต้องเป็น ไฟล์ PDF เท่านั้น
  • ผลการเรียน ปพ. 1 (อย่างน้อย 4 เทอม)
  • ต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น
  • รูปถ่าย
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ชุดสุภาพต้อง เป็นไฟล์ .jpeg/.png เท่านั้น